HÌNH NỔI BẬT: {{ currentThemeLabel }} - TUẦN {{ currentWeek }}

Hãy xem những ảnh dự thi tốt nhất của chúng tôi
Tuần 4
Tuần 3
Tuần 2
Tuần 1
MÃ SỐ: {{ currentPhoto.maDuThi }}

{{ currentPhoto.title }}

DỰ ÁN: {{ currentPhoto.project }}
3000
3000
cuoc-thi-anh

{{ emptyMessage }}